Oprostitev sodelovanja pri pouku

Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta iz zdravstvenih razlogov. O prošnji, ki ji je potrebno priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči ravnatelj.

Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, lahko šola vključi v druge oblike dela oziroma mu učitelj posameznega predmeta prilagodi sodelovanje pri pouku glede na zmožnosti dijaka.

Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku predmeta, se obvezno vključi v dejavnosti pouka glede na zmožnosti.

Razrednik evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor.

Skip to content