Obveznosti dijaka

(Povzeto iz hišnega reda)

27. člen

Dijak mora redno in pravočasno obiskovati  pouk in odgovorno izpolnjevati obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, urnikom in določili šole.

Dijak drugih dijakov in delavcev šole ne ovira in  moti pri pouku. Dijak je dolžan skrbeti za lastno zdravje in varnost, za čistočo okolja in spoštovati civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur.

Dijak je pozitiven in napreduje v višji letnik ali zaključi izobraževanje, ko pridobi vse ocene v skladu  z načrtom ocenjevanja in so le – te pozitivne in ima opravljene vse druge obveznosti: obvezne in proste izbirne vsebine ter delovno prakso (odvisno od programa).

28. člen

Dijak mora za uspešen zaključek šolanja, glede na izobraževalni program, opraviti še:

  • zahtevano število ur obveznih izbirnih vsebin v okviru šole: športne in kulturne dneve, obisk sejma, podjetja … oziroma se udeležiti aktivnosti na šoli, ki so organizirane kot alternativa dejavnostim izven šole. To velja tudi za dijake, ki so oproščeni aktivnostih pri športni vzgoji.

Dijak v tem primeru ni dolžan izvajati aktivnosti, ki izhajajo iz zdravniške dokumentacije, dolžan pa se je interesnih  dejavnosti udeležiti.

  • zahtevano število ur prostih izbirnih dejavnosti izven šole, kot so npr.: kulturne prireditve, športne aktivnosti, delo v društvih, krožki v okviru šole … ali pridobiti ure z interesnimi dejavnostmi, ki jih ponudi šola. To velja tudi za dijake, ki so oproščeni aktivnostih pri športni vzgoji.
  • zahtevano število ur delovne prakse, če je v programu.

29. člen

Dijaki med poukom in med drugimi dejavnostmi, ki so sestavni del pouka, ne smejo uporabljati osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, razen če je le – to del izvajanja učnega načrta ali  ima dijak dovoljenje učitelja pri katerem se izvaja pouk ali vodstva šole.


Skip to content