SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Ekonomski tehnik

Novi program vam omogoča pridobiti sodobno izobrazbo in s tem zelo veliko možnosti za zaposlitev na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih ter javni upravi. Lahko postanete tajnik, poslovni sekretar, uradnik v knjigovodstvu, uradnik za finance, komercialist za prodajo, trgovski potnik, zastopnik, nabavno-prodajni referent, referent za reklamacije, bančni uradnik, blagajnik, menjalec denarja, poštni uslužbenec, teletržnik, zavarovalniški asistent in drugo.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta in je poleg ocen ovrednoteno z 240 kreditnimi točkami (KT).

Pogoji za napredovanje in dokončanje

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
• poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

A. Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

B. Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.


Predmetnik