Merila za podeljevanje nagrad in pohval

Na osnovi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah ter 55. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je ravnatelj šole sprejel dne 1. 9. 2010 merila za podeljevanje nagrad in pohval.

MERILA ZA PODELJEVANJE NAGRAD IN POHVAL (pdf dokument)

I.

Pohvale, priznanja in nagrade dijakom lahko predlagajo:

 • razrednik,
 • strokovni delavci šole,
 • mentorji dejavnosti,
 • dijak, oddelčne skupnosti in skupnost dijakov šole,
 • ravnatelj.

II. POHVALE

Pohvale so lahko ustne ali pisne.

Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, se lahko izreče ustna pohvala. Ustno pohvalo izrekajo razredniki, strokovni delavci ali mentorji posameznih dejavnosti.

Za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto, se lahko dijaku podeli pisna pohvala. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti.

Pisne pohvale se podeljujejo za:

 • odličen uspeh oziroma doseženo število točk 5,
 • celoletno obiskovanje pouka brez izostanka,
 • prizadevnost pri pouku ali dejavnostih šole,
 • prizadevnost pri dejavnostih izven pouka,
 • doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij znanja in delovanja,
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali dijaški skupnosti šole,
 • druge razloge, ki jih ravnatelj in strokovni delavci opredelijo kot primerne za podelitev priznanja.

O pohvalah odloča: razrednik, oddelčni učiteljski zbor, celotni učiteljski zbor ali ravnatelj, odvisno od vrste pohvale.

III. PRIZNANJA

Priznanja se podeljuje dijakom za dosežek, ki je pomemben za šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanja podeljuje dijakom ravnatelj.

Priznanja se podeljujejo za:

 • doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu,
 • doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana na območju občine, regije ali države,
 • prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih,
 • doseganje vidnih rezultatov na športnem področju, kjer dijak predstavlja šolo,
 • prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali dijaški skupnosti šole,
 • druge razloge, ki jih ravnatelj in strokovni delavec opredelijo kot primerne za podelitev priznanja.

O podelitvi priznanja odloča učiteljski zbor šole in ravnatelj.

IV. NAGRADE

Dijaku se lahko podeli nagrada za izjemne dosežke in s tem širjenje ugleda šole v širšem okolju. O vrsti nagrade za posameznega dijaka se odloči ravnatelj po posvetovanju z dijakovem razrednikom oziroma mentorjem. Nagrado prejmejo tudi odlični dijaki, ki imajo v letniku same odlične ocene.

Nagrada je praviloma knjiga ali pripomoček, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. Za nagrado pa lahko gre dijak tudi na strokovno ekskurzijo.

Nagrade podeljuje dijakom ravnatelj šola, ki organizira tudi nagradne ekskurzije.

Skip to content